Contact: 020-5453380 ofmail naar: info@okleerplein.nl

Privacyverklaring

Voor het aanbieden van onze producten en diensten verwerkt OK Leerplein persoonsgegevens. Wij handelen hierbij conform de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) om te garanderen dat uw gegevens zorgvuldig verwerkt worden en uw privacy gewaarborgd blijft. In de AVG wordt de partij verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens aangeduid als de Verwerkingsverantwoordelijke. Als u gebruikt maakt van onze producten of diensten, of wanneer u met ons samenwerkt of een zakelijke relatie met ons aangaat, worden wij bij de uitwisseling of verwerking van persoonsgegevens Verwerkingsverantwoordelijke voor bepaalde persoonsgegevens van u.

In deze privacyverklaring informeren wij u graag over ons beleid, de wijze waarop OK Leerplein omgaat met uw persoonsgegevens en hoe wij vorm geven aan onze plichten als Verwerkingsverantwoordelijke. Tevens maken we u graag bekend met de rechten die u heeft wanneer OK Leerplein persoonsgegevens van u verwerkt.

Mocht u onverlet na het lezen van deze privacyverklaring vragen hebben of mocht u een opmerking hebben over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan vindt u onderaan deze pagina meer informatie hoe u hierover met ons in contact kunt komen.

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bij het aanmaken van een account op onze website

U heeft via onze website e-learningmodules gekocht ofwel heeft u toegang tot onze e-learningmodules ontvangen bij het kopen van boeken via onze partner, Pearson Benelux. Om toegang te geven tot onze e-learning en uw voortgang en ontwikkeling in de leermodules mogelijk te maken, vragen wij enkele gegevens van u. Voor de registratie van uw account verwerken wij de volgende gegevens van u:

 • Uw voornaam en achternaam;
 • Uw geslacht;
 • Uw emailadres.

Bij het bestellen van producten op onze website

Wanneer u de e-learningmodules via onze website bestelt verzamelen wij tevens gegevens voor de betaling van onze producten en in enkele gevallen de verzending van producten per post. In deze gevallen zijn er enkele aanvullende gegevens die wij van u vragen en verwerken, te weten:

 • Uw adresgegevens;
 • Uw facturatiegegevens;
 • Uw betaalwijze;
 • Uw telefoonnummer.

Wanneer u onze e-learning activeert of aanschaft ten behoeve van een studie die u volgt aan een onderwijsinstelling, vragen wij u bij registratie om de volgende gegevens:

 • De onderwijsinstelling waaraan u studeert;
 • De opleiding die u volgt;
 • Het leerjaar waaraan u deelneemt;
 • De klas waarin u zit.

Studeert u niet aan een instelling dan kunt u als instelling ‘overig’ selecteren, in dit geval verzamelen wij deze gegevens van u niet.

Bij gebruikmaking van onze e-learning

Wanneer u studeert met onze e-learningmodules maken wij tevens studievoortgangsgegevens aan. Wij registreren of u bent gestart met een module en of u deze heeft afgerond. Na het voltooien van een module wordt een certificaat beschikbaar gesteld. Tevens registreert ons systeem uw antwoorden in de e-learning. Deze automatische registratie is noodzakelijk om uw score te bepalen, om te bepalen wanneer u het certificaat heeft behaald, om te bepalen welke vragen en onderwerpen al dan niet nader onder uw aandacht gebracht dienen te worden en om deze voortgang aan u te kunnen weergeven. Gedurende dit proces maken wij daarom het volgende gegeven van u aan:

 • Studievoortgangsgegevens.

Na het afronden van een geaccrediteerde e-learningmodule bieden wij u de mogelijkheid uw BIG-registratienummer of lidmaatschapsnummer van een vereniging bij ons te registreren zodat wij uw accreditatie kunnen aanvragen bij desbetreffende vereniging. Dit gegeven koppelen wij aan uw profiel zodat wij accreditatie in het vervolg zo makkelijk mogelijk voor u kunnen aanvragen.

Bij gebruikmaking van onze e-learning als onderdeel van uw studie

Mogelijk maakt u gebruik van onze e-learning omdat uw voor uw opleiding aan een onderwijsinstelling studeert. Uw instelling schrijft in die gevallen bijvoorbeeld het gebruik van een boek van Pearson Benelux en/of e-learning van OK Leerplein voor ter ondersteuning van uw studie.

In deze gevallen biedt OK Leerplein u de mogelijkheid uw studievoortgangsgegevens te delen met uw onderwijsinstelling, zodat uw studie-supervisor inzicht kan krijgen in de modules waarvoor u een certificaat heeft behaald. OK Leerplein zal uw studievoortgangsgegevens echter alleen delen wanneer u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven. Deze toestemming kunt u op ieder moment verlenen en tevens weer intrekken.

Om te bepalen met welke supervisor van welke onderwijsinstelling wij uw studievoortgangsgegevens delen nadat wij uw toestemming hebben ontvangen, gebruiken wij de gegevens die u heeft ingevuld bij uw bestelling over uw onderwijsinstelling, opleiding, leerjaar en klas. Deze gegevens kunt u te allen tijde aanpassen in uw account.

Na uw toestemming van u delen wij de volgende gegevens met uw studie-supervisor:

 • Uw voornaam en achternaam;
 • Uw studievoortgangsgegevens.
 • Uw studiejaar en klas

Directe Marketing

Tijdens de uitvoer van marketingonderzoek, vinden wij mogelijk uw gegevens via openbare bronnen zoals: officiële websites van universiteiten, instellingen voor hoger onderwijs en ziekenhuizen.

In het geval wij denken dat onze producten/diensten beroepsmatig voor u van betekenis kunnen zijn nemen wij mogelijk contact met u op. Als wij in dat geval contact met u opnemen doen wij dat alleen via uw zakelijke e-mail adres, daarom beschouwen wij dit als B2B-marketing. Als u verder geen berichtgeving van ons wenst te ontvangen kunt u zich daarvoor afmelden, wij zullen in dat geval uw gegevens uit onze mailinglijst verwijderen. Voor ons marketingonderzoek bewaren wij mogelijk de volgende gegevens:

 • Uw naam/namen;
 • Het e-mailadres dat u beroepsmatig gebruikt;
 • uw titel (academisch/beroepsmatig);
 • De instelling waarin/waarvoor u werkzaam bent.

Wij verzamelen deze informatie voor promotiedoeleinden ten behoeve van onze producten/diensten. Echter, nog voordat wij contact met u opnemen zullen wij uw rechten en belangen zo zorgvuldig mogelijk afwegen tegenover ons eigen promotiebelang.

 1. Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

Ofwel heeft u een studieboek van uitgever Pearson Benelux gekocht en daarbij toegang tot onze e-learning ontvangen, ofwel heeft u onze e-learning rechtstreeks via onze website gekocht. Met deze aankoop garanderen wij u een goed werkende digitale leeromgeving. Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens van u verwerken.

OK Leerplein verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk om het bovenstaande te garanderen. De doelen van de gegevensverwerking die voortkomen uit onze product- en dienstverlening zijn:

 • Het registreren van een gebruikersaccount;
 • Het registreren van uw studievoortgang in onze e-learningmodules;
 • Het aanbieden van een certificaat bij afronding van een module;
 • Het verwerken van betalingen en bestellingen van onze producten en diensten.

Daarnaast zijn er een aantal doelen waarvoor wij uw gegevens alleen gebruiken nadat u ons daar expliciet toestemming voor heeft gegevens. Het gaat hierbij om de volgende doelen:

 • Het analyseren van ons productgebruik en het verbeteren van onze product- en dienstverlening;
 • Het informeren over onze producten en diensten middels onze nieuwsbrief;
 • Het delen van uw studievoortgangsgegevens met uw onderwijsinstelling (indien van toepassing).

Zonder uw toestemming gebruiken wij uw gegevens voor deze drie hierboven genoemde doelen niet.

 1. Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

OK Leerplein deelt uw gegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die ontstaat vanuit uw aankoop of wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven.

In de praktijk betekent dit dat uw gegevens gedeeld worden met partners binnen de EU die ons ondersteunen bij het aanbieden van een werkend product.

Zoals hierboven aangegeven kunnen uw gegevens tevens gedeeld worden met uw studie-supervisor van uw onderwijsinstelling zoals u deze geregistreerd hebt in uw account. Dit gebeurt echter alleen wanneer u ons hiervoor toestemming heeft gegevens via uw account.

 1. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Indien voor het verwerken van bepaalde persoonsgegeven een wettelijke termijn bestaat, zal OK Leerplein deze persoonsgegevens ten minste zolang bewaren als de wet voorschrijft en/of niet langer dan de wettelijk voorgeschreven termijn.

Voor de meeste persoonsgegevens die OK Leerplein verwerkt bestaat een dergelijke wettelijke termijn echter niet. Persoonsgegevens van uw account alsmede de daarin geregistreerde studievoortgangsgegevens zullen tot maximaal 10 jaar na uw laatste aanmelding in uw account bewaard blijven. Daarna zullen uw persoonsgegevens onomkeerbaar gewist worden.

Gegevens ten behoeve van marketing en commerciële doeleinden zullen bewaard blijven zolang u geregistreerd staat als klant van OK Leerplein, of wel totdat wij hebben vastgesteld dat u niet langer een (potentiële) klant bent van onze producten of dienstverlening.

 1. Wat zijn uw rechten?

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken wordt u onder de AVG aangeduid als Betrokkene. Als Betrokkene geniet u diverse rechten om uw privacy te beschermen. U kunt te allen tijde contact opnemen met ons als Verwerkingsverantwoordelijke om een beroep te doen op uw rechten. Hoe dit kan vindt u onderaan deze pagina.

Als Betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage: inzage in de persoonsgegevens die wij van u bezitten en verwerken;
 • Recht op rectificatie: recht om onjuiste gegevens of informatie die wij van u hebben te laten corrigeren;
 • Recht op gegevenswissing: het recht om persoonsgegevens die wij van u bezitten en verwerken door ons te laten wissen;
 • Recht van bezwaar: recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang of voor direct marketing.

Wilt u gebruik maken van één van bovengenoemde rechten, dan vragen wij u een email te sturen naar dpo@expertcollege.com. Om uw identiteit vast te stellen en zo te bepalen dat het verzoek echt van u afkomstig is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) mee te sturen. Om ook hierbij uw privacy te beschermen vragen wij u de pasfoto, het Burgerservicenummer, paspoortnummer en MRZ code (reeks cijfers, letters en tekens onderaan uw paspoort) zwart te maken. Wij zullen u informeren wanneer wij uw verzoek in behandeling hebben genomen en streven ernaar binnen vier weken te reageren op uw verzoek.

U kunt uw gegevens gemakkelijk opvragen met het Formulier Gegevens Toegangsverzoek voor Betrokkenen, welke u hier kunt downloaden.

 1. Functionaris Gegevensbescherming

OK Leerplein BV heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld om toezicht te houden op te wijze waarop OK Leerplein uw persoonsgegevens verwerkt. De FG adviseert het management en de medewerkers van OK Leerplein over alles wat met de verwerking van persoonsgegevens en privacy te maken heeft.

De FG is tevens uw eerste aanspreekpunt voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens door OK Leerplein BV, of wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten onder de AVG. Ook wanneer u meent dat OK Leerplein BV op een onjuiste of onrechtmatige wijze omgaat met uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar dpo@expertcollege.com, ter attentie van de Michaela Vasileva.

U kunt ook contact opnemen via de post. Stuur uw correspondentie in dat geval naar:

OK Leerplein BV
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Gondel 1
1186 MJ AMSTELVEEN

 1. Klachten

Bent u ontevreden met onze reactie op of de wijze waarop wij uw vraag of opmerking hebben afgehandeld, en bent u van mening dat wij op onrechtmatige wijze met uw gegevens omgaan, dan kunt u hierover een melding indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgevens ziet namens de overheid toe op de naleving van de privacy wet- en regelgeving. Uw melding of klacht kunt u indienen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Copyright OK Leerplein B.V. 2021

Open Whatsapp
Whatsapp met ons!
Hebt u een vraag over OK Leerplein? Stuur ons een app-je...